〔Roy〕


  解析:中文直译“罗伊”,发音为“[rɒɪ]”,由3个字母组成,来自爱尔兰语含义“红色”,也是Leroy的缩写。一个简单好听的英文名字。


  〔Jackson〕


  解析:中文直译“杰克逊”,发音为“['dʒæksən]”,由7个字母组成,来自希伯来语含义“杰克之子”。在整体看来整个英文名简单易写,发音悦耳。是个简单好听的男童英文名。

男孩英文名简单好听